Regulamin wypożyczalni ZIMOWY RAJ

 1. Klientem wypożyczalni może być każda osoba, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni.
 2. Podpisując dokument wypożyczenia Klient zawiera z Wypożyczalnią umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 3. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta specjalnie przygotowany sprzęt sportowy oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie. Sprzęt sportowy będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością wypożyczalni.
 4. Sprzęt wypożyczyć może Klient, który okaże dokumenty z aktualnym zdjęciem i dobrowolnie pozostawi jeden z nich w siedzibie wypożyczalni, lub wpłaci kaucję ustaloną przez wypożyczalnię.
 5. Wypożyczalnia może według własnego uznania zadecydować, jaką formę zabezpieczenia wybrać.
 6. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni lub w miejscu umówionym z osobą wypożyczającą.
 7. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.
 8. Klient podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
 9. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie technicznym.
 10. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.
 11. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
 12. Okres rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest ustalany przy wypożyczeniu. Opłata za wypożyczenie sprzętu ustalona jest w cenniku.
 13. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku.
 14. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 15. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni. W przypadku nie zwrócenia sprzętu w ustalonym terminie Klient, który wpłacił kaucję upoważnia wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w całości z chwilą upływu terminu zwrotu.
 16. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie (zarówno wierzchniej części jak i ślizgu) i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub ceną naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia lub braku. Klient, który nie wpłacał kaucji, w przypadku zwrotu sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego zobowiązuje się uregulować ustaloną przez wypożyczalnię kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu.
 17. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.
 18. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd w Cieszynie/Bielsku Białej.
 19. Inne, nieujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawne.