REGULAMIN SZKOLEŃ ZIMOWEJ AKADEMII

 1. Zajęcia ZIMOWEJ AKADEMII odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 09:50 – 12:50 wg ustalonego harmonogramu.
 2. Minimalna liczba uczestników do przeprowadzenia zajęć to 4 osoby, a maksymalnie 8 osób. Ilość miejsc jest ograniczona. W przypadku nie zebrania się jednolitej grupy, grupy mogą zostać łączone.
 3. W czasie trwania zajęć przewidywana jest jedna przerwa około 15-20 min na gorący napój i poczęstunek. Menu, jakie dzieci będą miały do wyboru zostanie przedstawione rodzicom na spotkaniu organizacyjnym.
 4. Program szkolenia w danej grupie planuje instruktor prowadzący i jest on dostosowany do wieku i umiejętności kursantów. Szkolenie jest zawsze zgodne z aktualnymi wytycznymi SITN oraz PZN.
 5. Pierwszego dnia zajęć o godzinie 09:30 Rodzice lub Opiekunowie zobowiązani są do stawienia się na zebraniu organizacyjnym w celu podpisania zgody na udział dziecka w zajęciach na śniegu i złożeniu pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu. Miejsce spotkania jest ustalane w zależności od miejsca prowadzenia szkolenia.
 6. Rodzic lub Opiekun każdego dnia zobowiązany jest przyprowadzić dziecko do godziny 9.50 na miejsce zbiórki. Dziecko powinno być w pełni gotowe do zajęć (odpowiednio ubrane, wyposażone w sprzęt narciarski, kask oraz karnet). Rodzic lub Opiekun zobowiązany odebrać dziecko po zajęciach o godzinie 12:50.
 7. Za dzieci nie odebrane przez Rodziców lub Opiekunów do godziny 13:00, będzie pobierana dodatkowa opłata zgodnie z cennikiem szkoły tj. 70zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 8. Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w pasujący kask (Dz. U. z 2009 r., nr 226; poz 1809), oraz dobrze dobrany i wyregulowany sprzęt narciarski (Instruktor nie odpowiada za jakość i przygotowanie sprzętu). Dzieci nie posiadające kasku nie będą dopuszczane do zajęć na stoku.
 9. Szkoła Narciarska Zimowy Raj, jako organizator Zimowej Akademii zastrzega sobie prawo do zweryfikowania umiejętności dzieci pierwszego dnia kursu, oraz przeniesienie kursanta do innej grupy, jeśli poziom umiejętności będzie niewystarczający do sprawnego przeprowadzenia zajęć bez szkody dla innych uczestników. Instruktor ma prawo do zmiany grupy szkoleniowej dziecku w każdym momencie trwania kursu.
 10. Każdy kursant Zimowej Akademii podczas zajęć jest zobowiązany do noszenia koszulki firmowej, która wyróżnia go na stoku.
 11. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć z powodu zbyt małej ilości uczestników (mniej niż 4 osoby w danej grupie), zbyt zróżnicowanego poziomu uczestników uniemożliwiającego przeprowadzenie szkolenia lub wyjątkowo złych warunków pogodowych, o czym poinformuje Zamawiających.
 12. W przypadku zbyt małej ilości zainteresowanych szkoleniem osób (mniej niż 4 osoby na grupę) zajęcia zostaną odwołane a Rodzice lub Opiekunowie zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie najpóźniej w niedzielę poprzedzającą rozpoczęcie kursu. W takim przypadku zapraszamy na indywidualne szkolenia według cennika Szkoły Narciarskiej Zimowy Raj.
 13. Koszt pięciodniowego szkolenia to 450 zł. Kwotę należy uiścić w Biurze Szkoły przed jego rozpoczęciem. Opłata nie jest zwracana w przypadku rezygnacji z zajęć lub nieobecności uczestnika na szkoleniu.
 14. Koszt szkolenia narciarskiego nie obejmuje kosztów przejazdu wyciągiem uczestników oraz sprzętu narciarskiego. Karnety powinny zostać zakupione przed rozpoczęciem szkolenia.
 15. Każdego dnia trwania kursu Szkoła Narciarska zapewnia uczestnikom gorący napój oraz przekąskę.
 16. Na koniec szkolenia każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia oraz pamiątkowy medal.
 17. Rodzice lub Opiekunowie podczas pierwszego spotkania zobowiązani są poinformować o wszystkich przeciwwskazaniach zdrowotnych dziecka (uczuleniach, przewlekłych chorobach, ostatnio przebytych chorobach, przebytych kontuzjach).
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
 19. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 20. Uczestnicy zajęć winni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
 21. Kursanci oraz opiekunowie wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku zgodnie z zapisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r. Nr 90. poz. 631 z późn. zm.)